Verdere overwegingen over de ontwikkeling van Donauleiten

Landschaftswandel, Donautal, Passau, Donauleiten

De Donauleiten is een gebied dat wordt gekenmerkt door de diversiteit aan habitats en de daaruit voortvloeiende soortenrijkdom. De mozaïekachtige nevenschikking van vaak kleine of zeer kleinschalige habitattypes is een opvallend kenmerk van de hellingen van de Passau-donau. Gezien de biogeografische ligging van het doorbrekend dal zijn meer open, warm gekleurde biotooptypes (blokkades, rotsen en rotskoppen, lichte eikenhouten hellingen) van bijzonder belang. De Donauleiten kunnen daarom vooral worden omschreven als buitenposten van soorten met Zuid-Europese, Pannonische en continentale verspreidingscentra.

Na de laatste ijstijd en vóór het intensieve menselijke gebruik van het Donau-dal (landbouw, transport, nederzettingen op de bodem van het dal; bosgebruik op de hellingen) zijn open habitats in de Donauleiten waarschijnlijk beperkt gebleven tot rotsachtige gebieden, blokstortplaatsen, de Donau-oever (rotsen, grind) en tijdelijke winderige gebieden. De toenemende nederzetting heeft waarschijnlijk geleid tot een gefaseerde intensivering van het gebruik, zowel op de dalbodem (nederzettingen, paden, landbouw) als op de hellingen (bosbouw). Het gebruik van de bossen was waarschijnlijk, afhankelijk van de behoeften aan hulpbronnen, van wisselende intensiteit (bijv. de behoefte aan hout voor het smelten van ijzer tijdens de Keltische periode). Met betrekking tot de intensiteit en de vorm van het gebruik kan niet worden aangenomen dat de Donau-hellingen voortdurend werden beheerd.

De meest recente golf van gebruik van de bosopstanden (middel- en laaglandbosbeheer) sinds ongeveer de 18e eeuw heeft waarschijnlijk geleid tot een aanzienlijke toename van het aandeel “open” of halfopen habitats. Door een verandering of het opgeven van het gebruik sinds ongeveer de jaren ’50 kan momenteel een omgekeerde trend worden waargenomen (kroonkroonverzegeling). Speciale plekken, zoals rotsachtige gebieden en keienhopen, zijn hier uitgesloten, of de groei is hier beduidend trager.

Het is duidelijk dat de kroonafsluiting sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft geleid tot een min of meer significante verandering in de habitats. Tot die tijd kan in toegankelijke gebieden een intensiever bosgebruik worden waargenomen. Het aandeel van de vrije zones was navenant hoog. Als gevolg daarvan kan worden uitgegaan van een kortstondige en lokale promotie van thermofiele open land en randsoorten. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de openheid van de hellingen van vrij korte duur was als gevolg van dergelijke “gebruiksgebeurtenissen”. Er kan worden uitgegaan van een snelle schrobbeurt (door rietstengels en zaadbenadering) en herbebossing (periode van ongeveer 10 jaar). Dit werd waarschijnlijk gecompenseerd door een relatief klein gebied van mozaïekachtig, hakhouten bosgebruik.

Door de uitbreiding van het gebruik in de afgelopen 50-60 jaar kan een verschuiving (kwantitatief, mogelijkerwijs kwalitatief?) van thermofiele open land en randsoorten naar (thermofiele) bossoorten worden verondersteld. Volgens de huidige stand van de kennis is er echter geen wezenlijk verlies van soorten!

In het algemeen vormen bossen en gebruiksgerelateerde bossen het grootste deel van de vegetatie in de Donauleiten. De huidige natuurbeschermingsstatus van veel bosgebieden in het gebied kan worden omschreven als nauwelijks of matig waardevol met betrekking tot hun structuur (volwassenheid, nabijheid van de natuur). Dit komt door de relatief lage leeftijd van veel stands (<70 jaar). In (beuken)bosopstanden van het laagland ontwikkelen zich vlakke rijpingsstructuren vanaf een minimale opstandleeftijd van ongeveer 100 tot 150 jaar. Zeer waardevolle stands daarentegen bevinden zich momenteel meestal op ontoegankelijke plaatsen (bijv. rotsachtige gebieden, beekkloven) of gebieden die om andere redenen lange tijd niet zijn gebruikt. Er kan echter gesteld worden dat ondanks de lage leeftijd van veel bosopstanden in de Donauleiten, een zekere “rijping” en dynamiek al begint. Dit heeft zeker te maken met de lokale omstandigheden op de hellingen. Hier spelen enerzijds de toevoer van voedingsstoffen en water op droge plaatsen en anderzijds de lage wortelweerstand van de tegen verstopping beschermde grond een essentiële rol. Dit betekent enerzijds meer stress (droogtestress) en daardoor een snellere “veroudering” van de bomen, anderzijds een grote kans op windbreuk. Dit laatste wordt bijvoorbeeld bewezen door windbreuken in de jaren 2015 en 2016 in het Jochenstein-gebied, die ook hebben geleid tot kleine ontginningen (<300 m²). Het is te verwachten dat dergelijke gebeurtenissen vaker zullen voorkomen naarmate de leeftijd toeneemt, omdat de ruimtelijke weerstand van de individuele bomen (kronen) toeneemt. Als gevolg daarvan kan ook een onregelmatige nieuwe vorming van “lichteilanden” en een toename van het aandeel van dood hout in het bos worden verwacht.